Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich

Góry Sowie to unikalne piękno środowiska naturalnego i wyjątkowe miejsce na mapie Dolnego Śląska, idealne dla turystów lubiących ciszę, spokój oraz piesze wędrówki. O każdej porze jest tu wyjątkowo, ale zima jest szczególnie magiczna.

Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, realizuje wspólnie z Partnerami projektu: Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Dzierżoniów, Gminą Bielawa, Powiatem Dzierżoniowskim oraz Gminą Pieszyce projekt pod nazwą :”Unikalne Piękno Środowiska Naturalnego Gór Sowich”.

Głównym celem realizacji projektu jest przekazanie społeczeństwu informacji na temat zasobów przyrodniczych obszaru Gór Sowich, roślin i zwierząt chronionych, miejsc ich występowania, obszarach chronionych, w tym obszarach NATURA 2000 oraz zasadach ochrony przyrody, a także zapobieganie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny Subregionu Sowiogórskiego, w tym gatunków zagrożonych, objętych ścisłą ochroną gatunkową. Założeniem Projektu jest skoncentrowanie się na wskazaniu działań mających na celu utrzymanie istniejących gatunków oraz zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko i siedliska przyrodnicze. Projekt realizowany będzie przez cały 2019 rok i  obejmować będzie przygotowanie materiałów filmowych, wydawnictw, ulotek, plakatów i informacji prasowych oraz ich publikację w regionalnych i lokalnych mediach, ograniczonych zasięgiem do Dolnego Śląska takich jak: TV, radio, prasa, Internet, przygotowanie i umieszczenie reklamy na środkach masowego transportu.

Przez cały rok w ramach realizowanego projektu pod hasłem: „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” we Wrocławiu można przejechać się tramwajem oraz autobusem z reklamą informacyjno - edukacyjną dotycząca projektu.

 

Podczas całego projektu informacyjno-edukacyjnego pod hasłem: „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” pokażemy Państwu uroki tego wyjątkowego regionu i przybliżymy wyjątkowe gatunki zwierząt i roślin będąc pod ochroną.

Materiały i teksty w artykule pochodzą ze stron projektu, można je znaleźć pod adresem:

https://www.wgorysowie.pl

https://www.facebook.com/gorysowiepiekno/

 

Media